ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

1.

Adatkezelő cég:

RailNaviGo Kft.

2.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:

Cg. 13-09-191022

3.

Adatkezelő székhelye:

2011 Budakalász Hegyalja utca 7.

4.

Adatkezelő e-elérhetősége:

adatvedelemimagerailnavigo.hu

5.

Adatkezelő képviselője:

Kardos Tibor ügyvezető

6.

Adatvédelemért felelős személy:

Kardos Tibor ügyvezető

 

 1. II. AZ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI

A RailNaviGo Kft. - Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata alapján kezeli ügyfelei és más természetes személyek személyes adatait. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság minden szervezeti egységénél és alvállalkozóinál folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 3. § 2. pontjában, vagy a Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletében (a GDPR-ban) meghatározott személyes adat kezelése megvalósul. 

E szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Infotv.-ben és a GDPR-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal. 

A RailNaviGo Kft. személyes adatot csak előzetesen meghatározott, jogszerű és konkrét célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. 

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatokat a Társaság törli. 

A RailNaviGo Kft. az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját. 

A RailNaviGo Kft. szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az adatkezelésben résztvevők, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek Titoktartási nyilatkozatot tettek, tesznek. 

Ha a RailNaviGo Kft. nevében adatkezelést végző bármely személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni. 

A RailNaviGo Kft. meghatározott folyamatokban adatfeldolgozókkal működik együtt, akik a Társaság nevében és adatkezelői felelősségének teljessége mellett, a Társaság irányításával működnek közre az adatkezelésben. Az adatfeldolgozókra vonatkozó, - Infotv.-nek és a GDPR-nak megfelelő - adatvédelmi kötelezettségeket a Társaság az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesíti. 

A RailNaviGo Kft. mindenkori vezető tisztségviselője a Társaság sajátosságainak figyelembevételével meghatározza az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat-, és hatásköröket, és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt. 

A RailNaviGo Kft. munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető. 

A RailNaviGo Kft. törekszik - a GDPR-nak való megfelelés érdekében - a személyes adatok kezelésének minimálisra csökkentésére, a személyes adatok mihamarabbi álnevesítésére, a személyes adatok funkcióinak és kezelésének átláthatóságára, valamint arra, hogy az érintett nyomon követhesse az adatkezelést, a Társaság pedig biztonsági elemeket hozhasson létre és tovább fejleszthesse azokat

A RailNaviGo Kft. automatizált adatkezelést – a profilalkotást is ideértve – nem végez. 

A RailNaviGo Kft. adatvédelmi rendszerének felügyeletét a vezető tisztségviselő látja el.

III. AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE 

A RailNaviGo Kft. adatkezelésében érintettek kérhetik a kezelt személyes adatok törlését vagy felhasználásuk korlátozását, ha álláspontjuk szerint a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy álláspontjuk szerint a személyes adatokat jogellenesen kezelik.

Emellett az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén a Társaság a személyes adatokat marketing célból egyáltalán nem kezelheti tovább, más célokból pedig akkor, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A tiltakozással egyidejűleg az adatkezelés korlátozása is kérhető. 

Végül az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását akkor is, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. 

Az adatkezelésben érintett tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet a munkáltató által tárolt adatokról. Az adatszolgáltatások díját a Társaság mérnök-óradíja és a ráfordított idő határozza meg.

Az érintett rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a következő elérhetőségek valamelyikén jelezze felénk: 

- elektronikus úton: adatvedelemimagerailnavigo.hu

- postai úton: RailNaviGo Kft., 2011 Budakalász Hegyalja utca 7.  

Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is. 

Azokban az adatkezelési folyamatokban, ahol a Társaság adatfeldolgozóként jár el, az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak biztosítása az adatkezelő döntései alapján történik. A Társaság ugyanakkor a hozzá beérkezett jognyilatkozatokat, rendelkezéseket ebben a körben az adatkezelőnek haladéktalanul továbbítja. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.), vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

 

 1. IV. ADATFELDOLGOZÓK, ILLETVE TOVÁBBI ADATFELDOLGOZÓK 

Társaságunk a következő tevékenységi körök ellátása során vesz igénybe adatfeldolgozókat, illetve ahol ő maga is adatfeldolgozóként jár el, al-adatfeldolgozókat: 

- Szolgáltatási tevékenységgel összefüggő ügyfél-adatkezelés

- Online nyomkövetés, áru/lopás védelmi szolgáltatás: távfelügyelet ellátása

- Online nyomkövetéssel összefüggő szolgálat-, és személyzetvezénylés, munkaidő elszámolás, 

- Saját ügyfélszolgálat: telefonos hangfelvételek rögzítése 

- Hátralékkezeléssel összefüggő adatkezelés 


 

 

 

V. SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 

 1. GPS nyomkövető szolgáltatási tevékenységből eredő ügyféladatkezelés  - Driver alkalmazás

 

adatkezelés célja:

szolgáltatási szerződés alapján ügyféladatok kezelése GPS nyomkövetés céljából, valamint számlázási célból adatfeldolgozó részére történő továbbítása (számlák feldolgozása, nyomtatása és kipostázása)

 

kezelt adatok köre:

számlázási adatok:

vevő ügyfélszáma 

vevő neve 

vevő címe 

vevő adószáma 

vevő számlájának teljes adattartalma: 

megrendelt termék/szolgáltatás, 

annak VTSZ/SZJ száma, mennyisége, egységár, nettó és bruttó értéke 

 

adatkezelés jogalapja:

szerződés teljesítése

 

adattárolás határideje:

a szolgáltatási szerződés megszűnését követő 2 év, számlaadatoknál a közteher megállapításához való jog elévülése

 

adatkezelés módja:

papíralapon és elektronikusan

 

 1. Online nyomkövetés 

Szolgáltatási szerződés alapján a szerződő partnerek, valamint munkavállalóik nyomon követése. A szerződő partnerek a kliensprogram letöltésével felhasználó név és jelszó megadásával regisztrálhatnak a RailNaviGo Kft. internetes felületén. Az adatkezelés a RailNaviGo Kft. felületén történik, a folyamatban a RailNaviGo Kft., mint adatfeldolgozó vesz részt, rálát a megadott járművek azonosítószámára, helymeghatározási adataira és amennyiben a regisztráló megadja, a járműhöz tartozó járművezető nevére és egyéb további szükséges személyes adataira. 

 1. Magán célú járműhasználat 

Cégekkel kötött szolgáltatási szerződés alapján az előző ponthoz hasonlóan regisztrál az ügyfél a RailNaviGo Kft. felületén. A Társaság ugyanazon adatokra lát rá, mint az online nyomkövetés esetén. A nyomon követés célja, hogy a megrendelő ellenőrizze, hogy a járművezető a céges járművet mennyit használja privát célokra úgy, hogy közben a járművezető személyéhez és személyes adataihoz fűződő jogai ne sérüljenek. 


 

 

 

 1. Egyéb, GPS nyomkövetéssel érintett szolgáltatások - Driver alkalmazás

Munkaidő-figyelés, üzemanyag felhasználásának figyelése, munkaidőtartam kihasználás figyelés, áruvédelem. Az eljárás ugyanaz, mint az előző két esetben.

A fenti adatkezelési folyamatokban a RailNaviGo Kft. adatfeldolgozói tevékenységet végez, az ügyfelekkel kötött szolgáltatási szerződés alapján az ügyfelek, mint adatkezelők érdekében kezel személyes adatokat. 

 

1.

adatkezelés célja:

szolgáltatási szerződés alapján a RailNaviGo Kft. rendszerében történt regisztrációt követően, az ügyfelek érdekében történő GPS nyomkövetés

2.

kezelt adatok köre:

jármű azonosítószám, GPS-szel felszerelt jármű, és/vagy mobileszközzel ellátott vezetőjének neve, helymeghatározó adat 

3.

adatkezelés jogalapja:

szerződés teljesítése 

 

4.

adattárolás határideje:

a szolgáltatási szerződés megszűnését követő 2 év, számlaadatoknál a közteher megállapításához való jog elévülése

5.

adatkezelés módja:

elektronikusan

 

 1. Áru/Lopásvédelem

Hasonlón az online nyomkövetéshez, szolgáltatói szerződéskötésre kerül sor az ügyfelekkel. Ezen adatkezeléseknél az RailNaviGo Kft. adatkezelő. 

 

 

1.

adatkezelés célja:

szolgáltatási szerződés alapján az RailNaviGo Kft. rendszerében történt regisztrációt követően, az ügyfelek lopásvédelem érdekében történő GPS nyomkövetése

2.

kezelt adatok köre:

jármű azonosítószám, GPS-szel felszerelt jármű, és/vagy mobileszközzel ellátott vezetőjének neve, helymeghatározó adat

 

3.

adatkezelés jogalapja:

szerződés teljesítése

4.

adattárolás határideje:

a szolgáltatási szerződés megszűnését követő 2 év, számlaadatoknál a közteher megállapításához való jog elévülése

5.

adatkezelés módja:

elektronikusan és papíralapon

 


 

 

 

 1. Ügyfélszolgálati adatkezelés 

A Társaság a Fgytv. rendelkezéseinek megfelelően, szolgáltatási feladatainak ellátása során biztosítani kívánja az ügyfelei tájékoztatáshoz, valamint hatékony jogorvoslathoz való jogának érvényesülését. 

Az ügyfélszolgálaton lehetősége van az ügyfeleknek a Társaság által végzett szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyeik intézésére, panaszbejelentésre. Az ügyintézésre lehetőség van személyesen, telefonon és írásban. Írásos megkeresés érkezhet postai úton és elektronikus úton is. 

 1. Panaszkezelés

Az ügyfelek által igénybe vehető panaszbejelentés módjai: 

Szóbeli panasz: 

a.) telefonon 

Lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett meghatalmazottja intézze az ügyeit, ekkor csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti írásos meghatalmazás bemutatása szükséges. Ebben az esetben a meghatalmazott adatai is kezelésre kerülnek a Társaság részéről. 

Amennyiben az érintett a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról jegyzőkönyvet készítenek, melyet az ügyfélnyilvántartásból nyomtatnak ki. A jegyzőkönyv egy másolati példányát a Társaságnak át kell adnia a fogyasztónak. 

A panaszról felvett jegyzőkönyv a következőket tartalmazza: 

- az ügyfél neve; 

- az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe; 

- a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; 

- az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljeskörűen kivizsgálásra kerüljön; 

- a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám; 

- az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; 

- a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt); 

- a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje. 


 

 

 

Nem személyesen tett bejelentés 

Nem személyes bejelentés tehető telefonon vagy írásban. 

a) telefonon, 

b) postai úton, 

c) vagy e-mailben az adatvedelemimagerailnavigo.hu címre küldve,

d.) online ügyfélszolgálati felületen: - https://railnavigo.com/ugyfelszolgalat

A Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 

 1. Közös szabályok 

Az ügyfélszolgálat minden esetben írásba foglalja a Társaság panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva, a fogyasztónak a panasz beérkezését követő tizenöt napon belül megküldi, kivéve, ha a fogyasztó panaszát szóban közli és a Társaság az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz. 

1.

adatkezelés célja:

szolgáltatási tevékenységgel összefüggő panaszkezelés

 

 

 

 

 

2.

kezelt adatok köre:

az ügyfél neve; az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe; a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön; a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám; az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt); a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje

 

3.

adatkezelés jogalapja:

az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) szerinti érintetti hozzájárulás a fogyasztóvédelmi törvény 17/A-C. §-ban, továbbá az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a)-c) pontokban meghatározott jogalappal

 

4.

adattárolás határideje:

a Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát és az egyedi azonosítószámmal ellátott hangfelvételt öt évig megőrzi [Fgytv. 17/A. § (7) és 17/B. § (3)]

5.

adatkezelés módja:

papíralapon és elektronikusan

 

 1. VI. Hátralékkezeléssel kapcsolatos adatkezelés 

A hátralékról a hátralékos felhasználók fizetési felszólítást kapnak a jogkövetkezmények ismertetésével, amelyek tértivevényes postai küldeményként kerülnek kiküldésre. Ennek eredménytelensége (kiegyenlítés, illetve részletfizetési engedély kérelem elmaradása) esetén ismételten a hátralékot részletező tértivevényes fizetési felszólítást küld a Társaság. 

Az eredménytelen felszólításokat követően vagy azzal párhuzamosan a várható eredményesség mérlegelése alapján behajtási eljárást kezdeményez a Társaság, amely fizetési meghagyási szakaszból és szükség esetén végrehajtási szakaszból áll. A hátralékosok adatai továbbításra kerülnek ügyvéd, közjegyzők és bírósági végrehajtók felé. 

1.

adatkezelés célja:

adatkezelő szolgáltatási területén az ügyféladatok kezelése hátralékkezelés céljából

2.

kezelt adatok köre:

név; leánykori név; anyja neve; születési hely; születési idő; állandó lakhely; telefonszám; levelezési cím, e-mail cím, a hátralék jogcíme és összege.

3.

adatkezelés jogalapja:

2011. évi CXII. törvény 6. § (1) b pontja, továbbá az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) b pontja

4.

adattárolás határideje:

a hátralék kiegyenlítése, vagy a hátralékkal kapcsolatos polgári jogi igények elévülése (5 év)

5.

adatkezelés módja:

elektronikusan és papíralapon

 

Budakalász, 2021. május